A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság a területén tevékenykedik

 • mezőgazdaság
 • erdőgazdálkodás
 • vadászat
 • vízgazdálkodás
 • élelmiszeripar
 • állategészségügy
 • növényvédelem
 • halászat
 • földművesszövetkezeti mozgalom
 • vidékfejlesztés

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság alapvető tevékenységei:

 • részt vesz a törvényjavaslatok kimunkálásában,
 • figyelemmel kíséri a mezőgazdasági tevékenységeket és tájékoztatást nyújt róluk, valamint tájékoztat a mezőgazdasági termeléssel kapcsolatos időszerű problémákról,
 • Irányítja és koordinálja a Tartományi Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálat munkáját. A Titkárság 2003 óta meghozza és finanszírozza Vajdaság AT Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálatának munkaprogramját. Vajdaság AT Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálata a termelőknek:
  • szakmai tanácsokat és információkat nyújt az új termelési technológiákról,
  • szakmai képzést szervez a mezőgazdasági termelők különböző érdeklődési területére vonatkozóan,
  • közvetlen segítséget nyújt a mezőgazdasági háztartásoknak,
  • ingyenes tanácsokat ad és segítséget nyújt a szolgálathoz forduló minden termelőnek,

olyan külön segítséget nyújt, mint az üzleti terv kidolgozása, és ösztönzi a termelői egyesületek megalakítását stb.

Vajdaság AT Mezőgazdasági Tanácsadó Szolgálata lehetővé teszi a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság számára különböző paraméterek figyelemmel kísérését a terepen:

 • A mezőgazdasági földterületek védelmére és fejlesztésére irányuló intézkedések finanszírozását és végrehajtását (talajminőség vizsgálat, mezőgazdasági földterületek tagosítása stb.). A Csekély akarattal termékeny talaj akció, amelyet a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság már évek óta folytat, amin a mezőgazdasági magántermelők földjei termőképességének ingyenes ellenőrzése értendő.
 • Jószágnemesítési intézkedések finanszírozása és végrehajtása az állattenyésztésben a jószágtenyésztés fellendítése céljából (a jószágonkénti nagyobb hús és tejhozamú nemes állatok termelésbe vonása).
 • Minden évben eszközkiadást irányoznak elő a szennyvizek elvezetése és tisztítása területén felmerülő kommunális probléma megoldására, valamint a légköri csapadék elvezetésére és a települések vízellátására. A szóban forgó eszközök igénybe vevői a helyi önkormányzatok és a kommunális közvállalatok. Az eszközöket az évente két alkalommal kiírt pályázat alapján ítélik oda. A Titkárság finanszírozza a regionális vízrendszerek, kettős rendeltetésű (lecsapolás és öntözés) vízrendszerek kiépítésének folytatására vonatkozó vízgazdálkodási teendőket, a meglevő vízrendszerek karbantartását, az árvízzel és a jégvonulással szembeni védelmet, a folyók medrében és part mentén folyó szabályozási és helyreállítási munkálatokat a partok állapotának megállapítása és a biztonságos hajózás végett. A munkálatokat az újvidéki Vode Vojvodine VKV védelme alatt vízgazdálkodási vállalatok végzik. Az eszözöket éves szerződések révén realizálják, mégpedig az éves terv és munkaprogram alapján.
 • A halászati területek haltelepítési programjának finanszírozása és végrehajtása.
 • Vajdaság tervszerű erdősítése.
 • A Titkárság a mezőgazdasági intézkedési és cselekvési program végrehajtása révén segítséget nyújtott laboratóriumok felszereléséhez, különféle kutatások finanszírozásához, mezőgazdasági egyesületek munkájához, a mezőgazdasági termelők képzéséhez, a vadászegyesületek munkájához, a vidékfejlesztés tekintetében jelentős számos művelődési és edukációs rendezvény megszervezéséhez. A program eszközeit felhasználták a jószágtenyésztés fejlesztésére, valamint a nem konvencionális állati termelés fejlesztésére és a vidék újraélesztéséhez hozzájáruló egyéb tevékenységekre.
 • Vajdaság AT vidékfejlesztési programjának finanszírozása és végrehajtása. A szóban forgó program eszközeiből finanszírozták a vidéki élet fellendítését. A program keretében támogatták: a mezőgazdasági termelők képzését, a mezőgazdasági termékek tárolására és elhelyezésére szolgáló korszerű kapacitások kiépítését, a tevékenységek szétágaztatását, különös tekintettel a vidéki turizmus fejlesztésére, az infrastruktúra felújítását, az organikus mezőgazdasági termelés fellendítését, a megújuló energiaforrások promócióját stb. A program  eszközei részben vissza nem térítendő eszközök, és pályázat útján ítélik őket oda.

A Titkárság hatáskörébe tartozik továbbá:

 • jóváhagyja a halászati területeken a középtávú halászatfejlesztési programot
 • használatba adja a halászati területeket,
 • meghatározza a halászati területek használata után járó térítés mértékét,
 • megállapítja a mezőgazdasági termelés fejlesztésére irányuló szakteendőket,
 • jóváhagyja a magántulajdonban levő erdők gazdálkodási alapját és gazdálkodási programját,
 • létrehozza és jóváhagyja a vadászati területek gazdálkodását,
 • jóváhagyja a vadászati területek vadászati alapját;
 • jóváhagyja a vízgazdálkodási térítés mértékét.

A Titkárság előkészíti azokat az aktusokat is, amelyeket Vajdaság AT Képviselőháza és Kormánya hoznak meg, mégpedig az alábbiakra vonatkozóan:

 • a mezőgazdaság és vidékfejlesztési program,
 • a külön költségvetés, alapok és egyéb szervezési formák megalakítására vonatkozó aktusok,
 • a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek és az alapvető reproanyagok mérlegére és egyes termékek exportjára és importjára vonatkozó követelmények,
 • a mezőgazdasági földterületek használatának és rendezésének védelmi programja,
 • a jószágtenyésztés fejlesztését célzó állatnemesítési intézkedési program és a jószágtenyésztési állatnemesítési intézkedések végrehajtásával foglalkozó tudományos szakmai tanács megalakítása,
 • a vadállomány fejlesztése, védelme és nevelése,
 • az erdők és a vízgazdálkodási alap fejlesztésének általános irányelvei,
 • intézkedéseket javasol a program, az irányelek és alapok végrehajtására és figyelemmel kíséri megvalósulásukat,
 • aktusokata készít elő az erdő- és vízgazdálkodási vállalatok megalapításáról és a mezőgazdasági szolgálatok létesítéséről,
 • előkészíti a szóban forgó területre vonatkozó egyéb határozatokat és általános aktusokat,
 • felügyeletet gyakorol a mezőgazdasági szolgálat munkája felett és a felügyelőségi felügyeleten kívül, közigazgatási felügyeletet gyakorol,
 • együttműködést valósít meg a mezőgazdaság, víz- és erdőgazdálkodás területével megbízott összes illetékes köztársasági és tartományi szervvel.

A Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkárság

A Szántóföldi Növénytermesztési és Konyhakertészeti Intézet

A Vajdaság Autonóm Tartomány Európai Ügyek

Csongrád Megyei Önkormányzat