Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad

Zadaci Samouprave Županije Čongrad bitno su promenjeni od 2012., odnosno 2013. godine, kada je na snagu stupio Zakon o lokalnim samoupravama Mađarske, br. CLXXXIX/2011, odnosno Zakon o teritorijalnom razvoju i prostornom planiranju, br. CCXVI/2013.

Nakon reorganizacije državne uprave na regionalnom nivou, županije su dobile važnu ulogu u prostornom planiranju u periodu od 2014. do 2020. godine, uključujući i pripremu Operativnog programa prostornog i urbanog razvoja (TOP), kao i koordinaciju realizacije istog.

U programskom periodu od 2014. do 2020. godine Uredbom Vlade o načinu korišćenja sredstava iz određenih fondova Evropske unije, br. 272/2014. (5. XI), novim zadatkom ojačana je uloga županijske samouprave u oblasti prostornog razvoja, i to na način da je županijska samouprava, na zahtev lokalne samouprave koja se nalazi na teritoriji županije, dužna da učestvuje u obavljanju zadataka koja je određena navedenim aktom – razvojnih projekata koji se realizuju iz sredstava TOP.

Samouprava Županije Čongrad, prilagođavajući se regulativnom okruženju, smatrala je opravdanim formiranje nove organizacije, kako bi se efikasno obavljalo planiranje u nadležnosti Županije, kao i raspodela sredstava u cilju podrške razvoju lokalnih samouprava, kao i mikro, malih i srednjih preduzeća.

Iz navedenih razloga, Generalna skupština Županije Čongrad je dana 13. decembra 2013. godine donela odluku o osnivanju Neprofitnog d.o.o. u 100-procentnom vlasništvu, a ta organizacija je januara 2014. godine registrovana pod nazivom Neprofitno društvo sa ograničenom odgovornošću Za razvoj Županije Čongrad (registarski broj: 06 09 020863, sedište: 6720 Segedin/Szeged, Tisza Lajos körút 2-4).

Neprofitno d.o.o. Za razvoj Županije Čongrad je privredna organizacija koja već skoro pet godina funkcioniše i ima poslovne odnose sa trideset osam samouprava u županiji, jednom asocijacijom samouprava, kao i sa mnogobrojnim privrednim društvima. Krug njegovih klijenata se već proširio i van županijskih granica.

Društvo je u proteklim godinama učestvovalo u pripremi blizu sto aplikacija od kojih su praktično sve dobile podršku.

Od 314 TOP projekata Županije, skoro jednu četvrtinu je pripremilo Društvo, a od 228 TOP projekata koji su dobili odluku o podršci, usluge projektnog upravljanja za jednu četvrtinu pruža upravo Neprofitno d.o.o.

Pored TOP projekata, Društvo priprema i upravlja VP i VP-LEADER, prekograničnim (IPA/HU-SRB), kao i EFOP, GINOP i KEHOP projektima.

Društvo nastoji da svoj zadatak obavlja na najvišem mogućem stručnom nivou, precizno i posvećeno; poseban akcenat stavlja na održavanje ličnih veza i poslovnih odnosa, kao i na poštovanje rokova. Nadamo se da su svi naši klijenti zadovoljni našim radom, odnosno pruženim uslugama.

Iako je primaran cilj i zadatak Društva uspešna realizacija projekata TOP, što bi prema očekivanjima trebalo da bude ostvareno do 2020. godine, veoma bitan je i uspešan nastavak svih ostalih poslovnih aktivnosti. Upravo zbog toga Društvo je započelo da se razvija u oblasti komunikacije, organizovanja događaja, ostalih usluga stručnog konsaltinga, apliciranja i upravljanja projektima.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo

 

Institut za ratarstvo i povrtarstvo

 

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine

 

Neprofitno d.o.o. za razvoj Županije Čongrad